La Junta Directiva del CF Alella convoca eleccions a la presidència del club amb la jornada de votació prevista pel pròxim 16 de maig de 2024.

Tot seguit es detalla la informació del calendari electoral. Els dies que es comptabilitzen son dies laborables.

 

Dia 0 (2 d’abril)

-Comunicació de la convocatoria d’eleccions i de la constitució de la Junta Electoral, i si s’escau, de la Mesa Electoral (3 membres titulars i 3 de suplents).

 

Dia 1 al 3: (del 3 al 5 d’abril)

-Designació o elecció i constitució de la Junta Electoral. El dia 4 d’abril a les 19h farem el sorteig de la junta electoral i suplents a la sala de juntes del camp municipal d’Alella.

 

Dia 4 al 8: (del 8 al 12 d’abril)

-Exposició, al local social del club, del cens dels socis amb dret a vot -Termini per formular reclamacions en relació al cens dels socis.

 

Dia 9 al 11: (del 15 al 17 d’abril)

-Resolució de les reclamacions per la Junta Electoral i aprovació del cens definitiu.

 

Dia 12 al 18: (del 18 al 25 d’abril)

-Període de presentació de candidatures, adreçades a la Junta Electoral.

 

Dia 19 al 21: (del 26 al 30 d’abril)

-Proclamació de candidatures.

 

Dia 22 al 32: (de l’1 al 14 de maig)

-Campanya electoral.

 

Dia 33: (15 de maig)

-Data de reflexió.

 

Dia 34: (16 de maig)

-Data de la celebració de l’assemblea general per dur a terme l’acte de les eleccions, escrutini i proclamació de la candidatura guanyadora. L’assemblea se celebrarà al Centre Cultural Can Lleonart, el 16 de maig a les 19h.

Tot seguit es detalla la informació relacionada amb el procés electoral que es troba emparada en els Estatuts del club:

  • L’actual mandat expira el 2 d’abril de 2024. 
  • D’acord amb els Estatuts del club, la duració ordinària d’un mandat és de quatre anys.
  • D’acord amb els Estatuts del club, cada candidatura que es presenti haurà d’estar formada per un mínim de tres persones i màxim de vint-i-una.
  • Podran ser electors els socis i sòcies numeraris que compleixin les següents condicions:

                ◦ Ser major d’edat i no estar legalment incapacitat, gaudint de plena capacitat d’obrar.

                ◦ Tenir una antiguitat mínima ininterrompuda com a soci o sòcia d’un any per a ser elegit President/a i per la resta de membres de la Junta Directiva.

                ◦ Estar inclòs al cens electoral vigent.

                ◦ No estar condemnat o condemnada per sentència ferma a la pena d’inhabilitació per a ocupació o càrrec públic.

                ◦ Estar al corrent en el pagament de les quotes i en general en el compliment dels deures socials